18 மே 2018

சுடர் விழி

தூறிய மழைத் துளி தூரமாய் போனதேன்...
சுட்டும் உன் சுடர் விழி எனைத் தீண்டாமல் சென்றதேன் ....